Ramisht College of Education, Basohli (J&K)

The Adult Education club of Ramisht College OfEducation Basohli organized a “Slogan Writing Competition” .

Ramisht College of education Basohli celebrated children day

Inter College Symposium Competition was held in the premises of Ramisht College of Education, Plahi, Basohli

Association Current News
Yun toh Har Prani phal bhoghay Nij Karni Anusara, Par Karni ke karne mai bhi hai kuch Haath humara.            Ram naam aadhaar jine woh, jal mai raah banate hain, Jin par Kirpa Ram Kare, woh pathar bhi tar jaate hain.