Ramisht College of Education, Basohli (J&K)

B.Ed Date Sheet (2013-14).

B.Ed Application Form.

B.Ed Notification

B.Ed Academic Calender.

Association Current News
Yun toh Har Prani phal bhoghay Nij Karni Anusara, Par Karni ke karne mai bhi hai kuch Haath humara.            Ram naam aadhaar jine woh, jal mai raah banate hain, Jin par Kirpa Ram Kare, woh pathar bhi tar jaate hain.